Tool cho phép bạn mod full bản quyền file MF ứng dụng java online

Tải lên file.zip .jar _jar:

Hoặc nhập link file .zip .jar _jar(không dùng link xtgem,wmp)

Tên ứng dụng,game

URL trong ứng dụng ,game

Nhà sản xuất

Mô tả cho ứng dụng,game

Đoạn văn bản khi xóa ứng dụng,game

Tên file khi tải về,kô chứa phần định dạng nhé(vd Avatar mod full)