Tool giúp bạn thêm chức năng auto click vào java

Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)

Nhập mã phím cài đặt auto
(VD: Phím gọi nhập là -10, danh sách mã phím ở dưới, sau khi mod xong, giữ phím cài đặt để sử dụng)DANH SÁCH MÃ PHÍM:
Phím chọn giữa : -5
Phím gọi : -10
Phím chọn trái : -6
Phím chọn phải : -7
Phím chuyển lên : -1
Phím chuyển xuống : -2
Phím chuyển trái : -3
Phím chuyển phải : -4
Phím số 1 : 49
Phím số 2 : 50
Phím số 3 : 51
Phím số 4 : 52
Phím số 5 : 53
Phím số 6 : 54
Phím số 7 : 55
Phím số 8 : 56
Phím số 9 : 57
Phím số 0 : 48
Phím sao (*) : 42
Phím # : 35